Washington County, VA BOS to Discuss Written Statement Distribution Methods Regarding Courthouse Move Tomorrow Night